REGULAMIN


Informacje ogólne.


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę BILLBOARD Artur Chajdacki
z siedzibą w Józefowie (05-420), ul. Parkowa 4, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)
pod numerem NIP 532-105-22-91, zwaną dalej BILLBOARD.
Miejscem zawarcia umowy sprzedaży usług jest Józefów, ul. Parkowa 4.
Słowniczek:Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim BILLBOARD wykona zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy; czas liczony jest w dniach roboczych;Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w firmie BILLBOARD;Indywidualna kalkulacja - unikalna kalkulacja, zawierająca specyfikację technologiczną usługi oraz określony termin
jej ważności, wykonana w odpowiedzi na pytanie o ofertę złożone przez Klienta;Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;Punkt odbioru - zlokalizowany w siedzibie biura handlowego, tj. w Józefowie, ul. Parkowa 4, w którym można odebrać zamówienie. Punkt jest w czynny w godzinach 9:00-17:00.

ZASADY DZIAŁANIA 1. Wszystkie zlecenia przyjmowane przez BILLBOARD są realizowane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  1. Kodeksu Cywilnego,

  2. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

  3. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu Cywilnego,

  4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Zamówienia w firmie BILLBOARD mogą składać Klienci pisemnie drogą mailową, faxem lub bezpośrednio w biurze.

 4. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 będą przetwarzane od godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

 5. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych usług z firmą BILLBOARD.

 6. W zamówieniu Klient dokonuje, co najmniej:

  1. wyboru zamawianych usług,

  2. oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy oraz adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  3. wyboru sposobu płatności. 7. Do zamówień wystawiana jest faktura VAT. Jeżeli Klient sobie nie życzy faktury VAT, firma BILLBOARD pobiera od Klienta kwotę brutto.

 8. Informacje na temat swojej oferty BILLBOARD zamieszcza na stronie WWW.WIELKIFORMAT.EU oraz w indywidualnych kalkulacjach, które otrzymują Klienci w odpowiedzi na zadane pytanie o indywidualną kalkulację.

 9. BILLBOARD zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie wolne od wad technicznych, zgodnie ze specyfikacją technologiczną opisaną przy danej usłudze lub produkcie.

 10. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących jakości przesyłanych przez Klienta plików do druku, prosimy
  (przed złożeniem zamówienia) skontaktować się biurem handlowym.

 11. Na życzenie Klienta realizowane przez BILLBOARD druki mogą być indywidualnie weryfikowane pod kątem zgodności kolorystycznej z dostarczonym przez Klienta wzorcem lub Klient może osobiście zatwierdzić prototyp nakładowy w biurze handlowym.

 12. Dla wydruków wielkoformatowych BILLBOARD przyjmuje tolerancję wymiarów. Dla wydruku przeznaczonego do ekspozycji zewnętrznej BILLBOARD przyjmuje tolerancję wymiaru 5,00cm od wymiaru zadanego w pliku produkcyjnym. Dla wydruku przeznaczonego do ekspozycji wewnętrznej BILLBOARD przyjmuje tolerancję wymiaru ok. 1,50cm od wymiaru zadanego
  w pliku produkcyjnym.


 13. Ceny usług 14. Ceny zamieszczone na stronie WWW.WIELKIFORMAT.EU nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich.

 15. Ceny podawane w indywidualnych kalkulacjach nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich.

 16. Ceny podane w indywidualnej kalkulacji, przesłane przez BILLBOARD w odpowiedzi na pytanie Klienta o ofertę, jest wiążąca w chwili składania zamówienia. Podana w kalkulacji cena obowiązuje przez wskazany w niej czas, jeśli czas nie został określony, oznacza to, że oferta jest ważna 14 dni.

 17. BILLBOARD zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług i produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług
  i produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 18. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej kwotę 100,00 PLN Klient, który dokonał wyboru osobistej formy płatności (zgodnie z pkt. 18a. - poniżej) zobowiązany jest do zapłaty Zaliczki w kwocie odpowiadającej 40% wartości zamówienia
  na rachunek bankowy firmy BILLBOARD lub bezpośrednio w biurze firmy.

 19. BILLBOARD oferuje Klientom następujące formy płatności:

  1. Osobiście - gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru.

   W tym przypadku, o którym mowa w pkt 17 Regulaminu realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu Zaliczki,

  2. Przelewem Bankowym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez firmę BILLBOARD potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności na podstawie FV Pro Forma lub zaksięgowaniu kwoty na koncie,

  3. Przelewem Bankowym - w wybranych przypadkach po uzgodnieniu z firmą BILLBOARD Klient może dokonać płatności za zamówienie na podstawie FV z ustalonym terminem płatności.
 20. Czas realizacji zamówienia 21. Standardowy czas realizacji wszystkich zamówień to 2-3 dni robocze. W przypadku niektórych usług lub produktów obowiązują indywidualne czasy realizacji, o których Klient zostanie poinformowany przed realizacją. Indywidualne czasy realizacji są nadrzędne w stosunku do standardowego czasu realizacji.

 22. Czas realizacji jest czasem upływającym od momentu rozpoczęcia procedury realizacji do chwili wysłania zamówionych produktów z firmy przesyłką kurierską, bądź do dostarczenia do punktu odbioru. Czas liczony jest w dniach roboczych.


 23. Odbiór zamówień 24. Klient w zamówieniu dokonuje wyboru formy dostawy zamówionego produktu.

 25. W przypadku wybranych usług lub produktów firma BILLBOARD zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 26. BILLBOARD realizuje dostawę zamówień do wskazanego przez Klienta miejsca za pomocą przesyłek kurierskich. W tym wypadku obowiązują terminy dostaw wynikające z regulaminów firm kurierskich.

 27. Klient może zlecić odbiór zamówienia firmie kurierskiej, z którą sam współpracuje, o czym musi poinformować w składanym zamówieniu.

 28. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu otrzymywania usług, pomiędzy Klientem a firmą BILLBOARD prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany adres e-mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego usług.

 29. Odstąpienie od umowy
 30. Zamówienia z formą odbioru osobistego są od razu po wpłaceniu Zaliczki przekazywane do realizacji. Nie mogą być anulowane.

 31. Zamówienia opłacane z góry mogą być anulowane tylko do momentu zapłacenia za nie.

 32. Z uwagi na fakt, że złożone przez Klienta zamówienie jest ściśle związane z jego osobą, po przyjęciu zamówienia do realizacji nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

 33. BILLBOARD zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, jeśli udostępnione przez Klienta materiały nie nadają się do wykonania zlecenia lub w jego ocenie wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 34. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia lub zwrotu w terminie 10 dni, gdyż produkt został wykonany według jego wytycznych i zawiera dostarczone przez niego elementy ilustracyjne i tekstowe. Zwrotowi lub odstąpieniu od zamówienia podlegają produkty mogące zostać sprzedane innym Klientom, co nie ma miejsca w przypadku usług druku.


 35. Reklamacje 36. Każda zamówiona usługa w firmie BILLBOARD objęta jest rękojmią usługodawcy.

 37. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w firmie BILLBOARD w przypadku stwierdzenia w wykonanej usłudze:

  1. wad polegających na niezgodności wykonanej usługi ze specyfikacją technologiczną: w przypadku niezgodności materiału z zamówieniem oraz w przypadku wykończenia wydruku innego niż zamawiane,

  2. w przypadku skaz na wydruku.


 38. W przypadku przesyłek kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

 39. W przypadku odbioru osobistego w punkcie odbioru, przed opłaceniem pozostałej kwoty zamówienia należy sprawdzić jego zgodność z zamówieniem. Przyjęcie usługi przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń co do zamówienia.

 40. W przypadku uzasadnionych reklamacji BILLBOARD wykona usługę ponownie w ustalonym dla określonej realizacji terminie od daty zawiadomienia Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji usługi.

 41. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

 42. Reklamacja musi być złożona w postaci pisemnej na adres: BILLBOARD Artur Chajdacki, ul. Parkowa 4, 05-420 Józefów lub przesłana e-mailem na adres: info@krolartur.pl

 43. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot całego zamówienia jednocześnie ze zgłoszoną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z adnotacją na jej odwrocie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"reklamacja\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" oraz podaniem powodu reklamacji. Billboard nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 44. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu zamówienia.

 45. Reklamacje zgłoszone po upływie 7 dni od daty odbioru zamówienia nie będą rozpatrywane.

 46. Reklamacji nie podlegają zamówienia, przy których Klient (pomimo ostrzeżeń przez BILLBOARD w trakcie weryfikacji plików) zdecydował o skierowaniu ich do produkcji.

 47. Reklamacje związane ze zgodnością kolorystyczną zrealizowanego zamówienia z przesłanymi plikami są rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy Klient dostarczył do firmy BILLBOARD proof, chromalin, matchprint lub wykonał ww. wydruki w firmie BILLBOARD.

 48. Reklamacje związane z błędami w pisowni oraz błędami merytorycznymi nie będą rozpatrywane po akceptacji grafiki przez Klienta lub gdy Klient dostarczył własne projekty graficzne.

 49. Reklamacji nie podlegają zamówienia, przy których Klient (pomimo zaleceń firmy BILLBOARD) odmówił wykonania wydruków próbnych.

 50. Warunki techniczne pozwalają na wyklejanie plakatów tylko do -5 stopni Celsjusza, jeśli temperatura jest niższa, kleje tracą swoje właściwości, a namoczone wcześniej plakaty zamarzają, co najczęściej kończy się odpadnięciem plakatu. Reklamacji nie podlegają zamówienia, przy których Klient (pomimo ostrzeżeń przez BILLBOARD) zdecydował się na zlecenie wyklejenia plakatu w danym dniu.


 51. Przechowywanie prac 52. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w terminie 14 dni od daty jego realizacji. Po upływie tego terminu BILLBOARD nie ma obowiązku przechowywania zamówionych towarów.

 53. W przypadku nieodebrania zamówienia przez klienta po upływie 14 dni firma BILLBOARD może obciążyć Klienta kosztami za przechowywanie towarów oraz ich utylizację, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie firmy.

 54. Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki, nie podlegają obowiązkowi ich przechowywania. BILLBOARD dołoży wszelkich starań, aby przesłane przez Klienta pliki były archiwizowane, jednak powyższe nie stanowi zobowiązania BILLBOARD wobec Klienta, wyjątkiem jest zlecenie przez Klienta dodatkowej usługi archiwizacji wg kosztów cennika archiwizacji plików.

 55. Kategorycznie zabronione jest przesyłanie plików zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w BILLBOARD.


 56. Ograniczenie odpowiedzialności 57. 51. BILLBOARD nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne wynikające z korzystania z usług firmy BILLBOARD. W szczególności BILLBOARD nie ponosi odpowiedzialności za skierowanie przez Klienta do obrotu druków i/lub innych materiałów reklamowo-promocyjnych wyprodukowanych przez BILLBOARD (w tym również za utratę zysków i odszkodowania wynikające z tego faktu).

 58. W każdym przypadku BILLBOARD odpowiada wyłącznie do równowartości kwoty zamówienia.


 59. Prawa autorskie 60. BILLBOARD w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Klientów.

 61. BILLBOARD przyjmuje, że Klient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim przypadku zobowiązany do zwolnienia BILLBOARD z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez BILLBOARD w związku z dochodzeniem prawnym.

 62. BILLBOARD może usunąć umieszczone przez Klienta pliki, bez konieczności informowania go o tym, w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści.


 63. Przetwarzanie danych osobowych 64. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez BILLBOARD w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez BILLBOARD zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.

 65. Dokonując zamówienia w firmie BILLBOARD, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się oraz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu firmy oraz informacji handlowych i marketingowych firmy.

 66. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez BILLBOARD. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 67. BILLBOARD zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zgodnie z tą ustawą klienci firmy BILLBOARD mają prawo do wglądu w swoje dane, oraz do ich poprawiania.

 68. BILLBOARD dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientów.


 69. Postanowienia końcowe 70. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą BILLBOARD. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

 71. Towary prezentowane na stronie firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 72. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy BILLBOARD.

 73. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2012 roku.


BILLBOARD zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie WWW.WIELKIFORMAT.EU .


Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


katalog firm
Billboard - Warszawa